jan 15, 2018

Rudar doveo drugo zimsko pojacanje !!!!

Rudar doveo drugo zimsko pojacanje !!!!

Doskorašnji golman Dečića iz Tuzi , Vuk Radović , novi je golman Rudara .

Dva­de­set­če­tvo­ro­go­di­šnjem gol­ma­nu pri­li­ka da se do­ka­že u Rudaru.Bra­nio je za Mla­dost , De­čić I Zetu , a u pro­šloj po­lu­se­zo­ni je na go­lu Tu­za­na upi­sao de­vet na­stu­pa.
Pod­sje­ća­mo, ovo je dru­gi no­va­li­ja u ti­mu Rudara ove zi­me. Pri­je Ra­do­vi­ća, u Rudar je sti­gao Velizar Janketić , ve­zi­sta podgoričkog Koma.